اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام برای اجرای طرح اکو کمپ بوم گردی 14 معصوم واقع در  ابوغویر دهلران سرمایه گذار می پذیرد.

 اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ایلام  از عموم سرمايه گذاران توانمند و داراي شرايط سرمايه گذاري در اجرای طرح اکوکمپ  و نتایج حاصل از آن در توسعه منطقه با هدف توسعه گردشگری کویری و ورزشهای مبتنی بر آن در پلاک 2752  ابوغویر دهلران  به مساحت یک هکتار دعوت به عمل مي آورد .از تاريخ 10/7/1395 به مدت 10 روز نسبت به تحويل مدارك زير  به حوزه حقوقی اين اداره كل واقع در ایلام ، خیابان پاسداران ،جنب  قلعه والی ،اقدام كنند. همچنین شماره تماس 3341840-0841پاسخگوی پرسش های  احتمالی علا قمندان  می باشد

مدارك مورد نياز:

  1-اشخاص حقيقي: فتوكپي شناسنامه و كارت ملي؛ اشخاص حقوقي: فتوكپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل و اعضاء هيئت مديره، اساسنامه و آخرين تغييرات

2-ارائه اسناد مثبته شامل پرينت حساب هاي بانكي و اسناد مالكيت به نام متقاضي و... مبني بر توانايي مالي

3-ارائه اسناد مثبته مبني بر مدت مديريت منابع انساني

4-ارائه تصويرمدارك تحصيلي مرتبط و يا غيرمرتبط با طرح هاي گردشگري 

5-ارائه اسناد مثبته مبني بر سوابق سرمايه گذاري در طرح هاي گردشگري و غيرگردشگري    

6-دريافت وتكميل فرم ارزيابي متقاضيان سرمايه گذاري ازطريق مراجعه به اداره کل

7-اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در قبول یا رد پیشنهاد متقاضی مختار است و صرف پیشنهاد ایجاد حق نمی نماید.

 

توجه:

 ارائه اسناد و مدارك درخواستي مبناي اصلي شاخص ارزيابي متقاضيان است.